Innowacyjna gospodarka

Informatyczna integracja partnerów w ramach systemu B2B

Informatyczna integracja partnerów w ramach systemu B2B – etap II

Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna dnia 27 maja 2014r. o godzinie 12:00 rozpoczyna przyjmowanie deklaracji chęci udziału w konkursie dotyczącym drugiego etapu informatycznej integracji partnerów w ramach systemu B2B, poprzez wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego integrującego i wspierającego komunikację z partnerami biznesowymi zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Deklaracje należy przesyłać na adres e-mail: office@dtpartners.pl wraz z podaniem adresu do korespondencji w celu przesłania zapytania ofertowego. Termin nadsyłania deklaracji: 10 czerwca 2014r.godzina 12:00.

logaUE

Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy beneficjentem i partnerami handlowymi

Debt Trading Partners Sp. z o. o. S.K.A. podpisała Umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą i partnerami handlowymi”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z osią priorytetową 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, zgodnie z działaniem 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania inwestycyjne będą miały charakter ciągły, dwa etapy realizaji potrwają łącznie 12 miesięcy. Początek działań jest przewidziany w grudniu 2013 roku, a zakończenie w listopadzie 2014 roku.

Projekt Spółki dotyczy stworzenia innowacyjnego w skali przedsiębiorstwa systemu B2B, który jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby zarówno Beneficjenta, jak i firm partnerskich uczestniczących w przedsięwzięciu. Inwestycja ma na celu wprowadzenie i usprawnienie kluczowych procesów biznesowych dotyczących m.in. automatyzacji składania zleceń, monitoringu parametrów i statusu realizacji, aktualizacji danych i informacji o dłużnikach, generowania rozliczeń z partnerami handlowymi.

Usprawnienie powyżej opisanych procesów biznesowych pozwoli Debt Trading Partners Sp. z o. o. S.K.A. stać się bardziej konkurencyjną na rynku i tym samym bardziej atrakcyjną dla obecnych oraz przyszłych partnerów biznesowych.

Dofinansowanie projektu wynosi 686 875,00 zł., co stanowi 70% kosztów przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu to 981 250,00zł. Umowa Nr UDA-POIG.08.02.00-14-461/13-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana 29 października 2013 roku.

Informacje o programie:

Portal Funduszy Europejskich Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/index/index/598

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

PRAGroup Polska sp. z o. o. (dawniej Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.)
NIP: 521-356-81-12 REGON: 142406166
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa